جابجایاب، جابجایی فرهنگیان
تومان

تومان

 • مبدا: خوزستان

  آموزگار ابتدایی از دزفول به اهواز

  1398-10-25
 • مبدا: خوزستان

  دبیر دینی و عربی خانم از دزفول به قم

  1398-09-14
 • مبدا: خوزستان

  معلم زن متوسطه اول زبان و ادبیات عربی از باوی به گتوند یا شوشتر

  1398-09-10